Klient: Mesto Trnava
Spoluautori: Peter Hanzlíček, Lukáš Kopiar (Peter Hanzlíček Architekti)
Funkcia: Šport a voľný čas
Plocha: 16.868 m²
Miesto: Športový areál Slávia v Trnave
Rok: 2019
Rozsah: Verejná architektonická súťaž
Vizualizácie: Mgr. art. Ján Malík

VÝZNAM

Športovú halu navrhujeme umiestniť rovnobežne s Rybníkovou ulicou (1) tak, aby jej hlavné priečelie dominovalo uličnému priestoru. Priehľad na halu sa ponúka z oboch strán pozdĺž hlavnej cesty, od jej križovatky s Hlbokou (2) aj Štefánikovou ulicou (3), respektíve od autobusovej zastávky Zelený kríček. Priamo na hlavný vstup vidíme aj z Hornopotočnej ulice (4). Hala Slávia tak zaujíma dôležité miesto na prvom mestskom okruhu, napriek stiesneným pomerom, a vytvára si dostatočné predpolie okolo hlavnej fasády, primerané svojmu významu v hierarchii mestských priestorov. Hala má dve tváre. Smerom k mestskému centru (5) obracia tú reprezentatívnu, adekvátnu stavbe pre vrcholový šport. Architektúra má zároveň civilný charakter s polyfunkčným, mestským parterom. Do športového areálu Slávia (6) hala vstupuje naopak menej formálnym výrazom fasády, s plastikou“ lezeckej steny, demonštrujúc svoju ambíciu ponúknuť aj širokej verejnosti priestory pre neorganizovaný šport.

ETAPIZÁCIA

Športovú halu navrhujeme tak, aby ju bolo možné postaviť v dvoch etapách. V prvej etape počítame s výstavbou novej Hlavnej haly (1), ktorú vieme napojiť na existujúci trakt šatní a halu pre gymnastiku a bojové športy (2). Existujúca hala bude počas výstavby plne funkčná. V druhej etape bude zrealizovaná nová Tréningová a gymnastická hala (3), zatiaľ čo Hlavná hala (1) už bude v prevádzke. Nedôjde tak k absencii týchto priestorov pre šport súčasne. Existujúca športová hala je pavilónového typu, pričom medzi jednotlivými objektami vznikli priestory, ktoré dnes nedokážeme zmysluplne využiť (4). Navrhovaná hala má v zmysle zadania väčšiu zastavanú plochu. Našim cieľom bolo umiestniť ju do riešeného priestoru tak, aby nezastavané plochy okolo nej (5) dostali správnu veľkosť aj funkciu. Hala je omnoho kompaktnejšia, s adekvátnym predpolím, a smerom k športovému areálu Slávia ponecháva priestor pre potenciálny rast (6).

DOSTUPNOSŤ

Hlavný vstup do haly pre divákov a návštevníkov (1), orientovaný k záchytnému parkovisku (8), je dobre viditeľný a dostupný z centra mesta, zo Štefánikovej (9) aj Hornopotočnej ulice (10). Spoločný vstup pre všetkých športovcov (2) je z dôvodu dopravnej dostupnosti situovaný rovnako na západnú fasádu. Pred hlavným vstupom do haly vzniká námestie (6), ktoré spolu s obchodnými prevádzkami (4) vytvára mestský parter otvorený smerom do Rybníkovej ulice. Verejný priestor vzniká aj pred severnou fasádou s lezeckou stenou (7) a dopĺňa tak ponuku verejných športovísk, radených okolo atletického štadióna (12). Parkovanie osobných áut je navrhnuté v suteréne objektu, s vjazdom priamo z Rybníkovej ulice (5) tak, aby autá pri vjazde a výjazde z garáže dopravne nezaťažovali priľahlé komunikácie a záchytné parkovisko. Predpokladáme, že väčšia časť automobilov príde od križovatky Rybníkovej s Hlbokou ulicou (11). Vstup pre zamestnancov, divákov VIP, odbornú verejnosť a zásobovanie (3) je vo vizuálnom závetrí“ východnej fasády, s možnosťou parkovania na teréne.

PREVÁDZKA

Športová hala má tri hlavné prevádzkové osi. Dôležité je najmä prepojenie hlavnej a tréningovej haly (1), ktoré bude využívané počas zápasov, turnajov aj tréningov. Univerzálna tréningová hala môže slúžiť na rozcvičovanie sa a prípravu športovcov. Táto prevádzková os je na- sadená na stred hracej plochy v hlavnej hale. Pohyb športovcov sa v hlavnej aj tréningovej hale odohráva okolo pozdĺžnej prevádzkovej osi príslušnej haly (2) s tým, že šatne a hygienické zázemie športovcov sú radené kolmo na túto os. V hlavnej hale máme prevádzku zázemia pre športovcov delenú na čistú (3) a špinavú zónu (4). Pohyb návštevníkov a divákov v hlavnej hale sa odohráva najmä pozdĺž centrálnej prevádzkovej osi (5), na ktorej je situovaný hlavný vstup, spoločný z exteriéru aj z garáže. Diváci bud pokračujú na horné podlažie k hľadisku cez dve symetricky uložené schodiská (6), alebo vstupujú priamo na hraciu plochu (7) hlavnej haly.

REPREZENTATÍVNOSŤ

Raster plastických oblúkových arkád definuje charakteristickú siluetu a architektonický výraz navrhovanej športovej haly (1). Na jednej strane disponuje hala vlastnou výnimočnou identitou, na strane druhej ju vieme asociovať s identitou ,,malého Ríma“. Pripomína nám počiatky organizovaného športu z obdobia antiky a jej veľké stavby (2), a zároveň odkazuje na reprezentatívnu architektúru modernej doby (4). Oblúky reflektujú aj na históriu miesta, napríklad mestského opevnenia (3) na opačnej strane Rybníkovej ulice. Fasáda hlavnej haly má viacero vrstiev, ktoré sa pozorovateľovi odkrývajú postupne, keď pristupuje bližšie k hale. Z diaľky vníma najskôr pravidelný raster oblúkov, ich siluetu, potom ich plastický tvar, prelínanie sa pravouhlých a oblých tvarov, hru svetla a tieňa. Stojac v podlubí haly vníma aj druhý plán“ fasády zo skla, jej delenie a ďalšie detaily a priestory archetypálneho mestského parteru.

ARÉNA

Navrhujeme športovú halu s pôdorysne uzatvoreným hľadiskom, ktoré po celom obvode obopína hraciu plochu. Iba tak dokážeme vytvoriť priestor ,,arény“ (1) s tou správnou atmosférou počas zápasov. Vstupy do a východy z arény (2) sú pritom situované na jej centrálnych osiach. Pre mestskú halu je však dôležitá aj jej variabilita a preto je možné jednotlivé segmenty hľadiska zaťahovať a tým zväčšiť priestor hracej plochy. Návrh ponúka dve alternatívy riešenia nárožných častí hľadiska. Nárožia môžu byť zaoblené a pevné, nepolohovateľné (3). V tejto podobe sú nakreslené aj v grafickej časti tohto návrhu. Pri tejto variante získavame viac miest na sedenie, s lepšou viditeľnosťou, a zároveň možnosť priestory pod nárožiami funkčne využiť, napríklad ich pričlenením k obchodným priestorom. Nárožia je alternatívne možné riešiť aj zaťahovateľnými rovnými segmentami hľadiskami (4), ktoré zasa poskytujú maximálny rozmer hracej plochy v zatiahnutej polohe.

INTERIÉR

Interiér hlavnej haly je po výške, vo zvislom reze, rozdelený na tri vizuálne zóny, navzájom odlíšené farebnosťou a použitými materiálmi. Od podlahy hracej plochy po hornú hranu najvyššieho zábradlia (1) má celý interiér a jeho zariadenie rovnakú farbu s tým, že na hracej ploche sú použité dva odtiene tejto farby, v zmysle požiadavky športových asociácií. Priestor medzi hľadiskom a nosnou konštrukciou zastrešenia haly (2) je navrhnutý z prírodných materiálov, respektíve z materiálov ponechaných v ich prirodzenej farebnosti: betón, drevo a kov. Nosná konštrukcia zastrešenia haly z oceľových väzníkov (3) je celá natretá na bielo. Jednoduchý princíp usporiadania farieb umožňuje sceliť rozmanité objekty, povrchy a konštrukcie použité v priestore haly. Ten zostáva dobre čitateľný a vizuálne kompaktný, pričom mu dominuje hracia plocha. Použité farebné odtiene modrej a žltej farby vychádzajú z vizuálnej identity mesta Trnava.

TRANSPARENTNOSŤ

Navrhujeme mestskú halu, situovanú v bezprostrednej blízkosti centra mesta, s civilným architektonickým výrazom. Pracujeme pritom s transparentnosťou fasády tak, aby bolo možné vidieť mesto z interiéru haly (1) a aby bol interiér haly videný z verejných priestorov (2). Hala sa otvára do verejného priestoru transparentnou fasádou svojho mestského parteru (3). Svetlo je do interiéru haly distribuované tak, aby bola dostatočne a rovnomerne osvetlená a aby hráči na hracej ploche neboli oslňovaní priamym svetlom. Hracia plocha je osvetlená cez translucentný svetlík z kopilitového skla (4) po obvode nosnej oceľovej konštrukcie zastrešenia a cez bodové strešné svetlíky (5). Tie majú menšiu plochu a sú naklopené na sever preto, aby neprivádzali priame svetlo do interiéru a nespôsobovali tým jeho nadmerné prehrievanie. Ochranu pred letným slnkom zabezpečuje zapustenie exponovanej časti presklenej fasády haly (6) do podlubia, využívajúc princíp Sokratovho domu a tiež polohovateľné exteriérové rolety (7).