Klient: ELDi Group, s.r.o.
Lokalita: Šintava, okres Galanta, Trnavský kraj
Rok: 2018- 2020
Status: realizácia 2020, Druhá etapa 2022
Foto: Tomáš Manina

 

Riešená lokalita leží na Mierovom námestí, priamo v centre obce Šintava. V bezprostrednom okolí tohto miesta ležia všetky dôležité budovy, inštitúcie či úrady spravujúce obec, pričom lemujú spomínané námestie. Ostatnú okolitú zástavbu tvoria výlučne samostatne stojace rodinné domy, pochádzajúce buď z obdobia druhej polovice 20. storočia, alebo sú to novostavby z obdobia posledných 10-tich rokov. Časť stavebného fondu v tejto lokalite už bola prestavaná. Napriek tomu si obec naďalej zachováva dedinský charakter s príjemným merítkom a hustotou zástavby. Riešené územie možno dnes charakterizovať ako stabilizované, urbanisticky jasne definované priestorom námestia s parkovými úpravami. Pozemok je mierne svahovitý s výškovým prevýšením maximálne 1,4 metra.

V priamom vizuálnom kontakte s navrhovanou budovou sa nachádza základná škola s materskou školou, miestna reštaurácia a potraviny. Práve hmotové a tvarové charakteristiky týchto susediacich budov ovplyvňujú koncepciu navrhovanej stavby. Hmota polyfunkčného domu pozostáva z dvoch základných útvarov. Do Mierového námestia je svojou dlhšou fasádou obrátená jednopodlažná hmota s plochou strechou, ktorá zastrešuje štyri obchodné prevádzky, a smerom kolmo na toto námestie sú osadené dve trojpodlažné hmoty obytnej časti budovy, zastrešené šikmou sedlovou strechou. Prízemná časť svojou výškou, proporciou a tvarom strechy nadväzuje na susednú reštauráciu, a obytné časti zasa reagujú na tvar, výšku a siluetu susednej základnej školy. Spomenuté dve časti, tvoriace kompozíciu objektu, sú odlíšené aj farebne.

Vstupy do obchodných prevádzok sú situované priamo z Mierového námestia a vstupy do bytov sú na východnej fasáde obytných častí objektu tak, aby boli rovnako dostupné pre peších od Mierového námestia aj z parkoviska pre majiteľov bytov, ktoré sa nachádza vo dvore. Vjazd do dvora je zabezpečený zo severovýchodu, cez prejazd od ulice Sereďská. Odtiaľto je zabezpečený aj odvoz odpadu. Celkovo je v oboch obytných častiach 24 bytov, z toho šesť 1-izbových, štrnásť 2-izbových a štyri 3-izbové. Každý byt má tiež exteriérový priestor v podobe balkóna, terasy alebo záhrady. Obytné časti domu sú situované v smere sever – juh, takže byty majú optimálnu východnú a / alebo západnú orientáciu. Niektoré byty sú riešené ako „preplávajúce“, resp. orientované na dve opačné svetové strany a je možné ich priečne prevetrávať.