Klient: Haus Land s. r. o.
Funkcia: Bývanie
Plocha: 2.244 m²
Miesto: Sereď, polyfunkčná zóna Prúdy
Rok: 2024
Rozsah: Štúdia a Projekt stavby

Štúdia predstavuje návrh zástavby 12-tich samostatne stojacich rodinných domov v lokalite Sereď – Prúdy. Riešené pozemky sú súčasťou rozvojovej zóny IBV Prúdy – etapa IV. a ležia na hranici medzi obytným súborom a individuálnou zástavbou samostatne stojacich rodinných domov. Päť pozemkov v južnej časti navrhovaného bloku leží vedľa seba v smere východ – západ a budú zastavané navrhovanými domami typu „A“. Ostatných sedem pozemkov leží nad sebou v smere sever – juh, tieto pozemky budú zastavané navrhovanými domami typu „B“.

Rodinný dom typu „A“ je navrhnutý ako kompozícia dvoch geometricky jednoduchých objemov, ktoré sa navzájom pretínajú. Hlavný objem má formu dvojpodlažného lineárneho kubusu, ktorý je uložený kolmo na prístupovú cestu. Obsahuje všetky obytné miestnosti domu.

 

Sekundárny objem vo forme jedno podlažného kvádra zastrešuje garáž a technické zariadenie domu. V zadnej časti domu plochá strecha garáže presahuje jej pôdorys a formuje konzolu zastrešenia obytnej terasy.

 

Rodinný dom typu „B“ je navrhnutý ako kompozícia dvoch navzájom sa prelínajúcich objemov, ktoré sú odlíšené svojou povrchovou úpravou a farebnosťou. Objemovo dominuje jedno podlažná hmota, približne štvorcového pôdorysného tvaru, ktorá je modifikovaná viacerými ustúpeniami – odobratím hmoty v priestore hlavného vstupu a terasy.

 

Tieto ustúpenia vytvárajú zastrešenie vstupov do domu a vonkajších pobytových priestorov. Druhý objem kompozície tvorí dvojpodlažný kubus, vsadený do zadnej časti domu tak, že je vnímateľný najmä zo záhrady, v priestore terasy.