Klient: Haus Land s. r. o. / TS Stavby s. r. o.
Spolupráca: Lenka Horváthová, Zuzana Lauková Závodská
Funkcia: Bývanie
Plocha: 6.280 m²
Miesto: Sereď, polyfunkčná zóna Prúdy
Rok: 2018 – 2023
Rozsah: Štúdia a Projekt stavby
Vizualizácie: Ľuboš Dobóczi
Foto: Tomáš Manina, Lukáš Klčo (dron)

Zástavba radových rodinných domov, lemujúca Strednočepeňskú ulicu v Seredi, vytvára optickú a fyzickú bariéru medzi touto hlavnou cestou a navrhovanou obytnou zónou Prúdy. Uličné a záhradné fasády radových rodinných domov sú orientované na severú a južnú stranu, čomu je prispôsobené ich dispozičné a hmotovopriestorové riešenie. Stavebník postupne buduje v riešenom území spolu 42 radových rodinných domov, usporiadaných do 7 blokov (po 5 – 8 domov) a príslušnú technickú infraštruktúru – nové obslužné komunikácie a potrebné inžinierske siete. V obytnej zóne budú vybudované tri typy týchto radových domov, pričom každý typ sa vyskytuje v dvoch svojich variantách: s garážou a bez garáže. Dva typy sú navrhnuté ako dvojpodlažné domy a tretím typom je jednotpodlažný dom. V každom bloku radových domov sa pravidelne striedajú domy s garážou s domami bez garáže.

Dvojpodlažné typy radových domov majú horné podlažia ustúpené oproti prízemiu, čo formuje základnú hmotovú kompozíciu domu. Prízemie zaberá celú šírku stavebnej parcely a horné podlažie len približne 2/3 šírky parcely, čím vznikajú medzi hornými podlažiami susedných domov medzery. Horné podlažie je vo variante domu A1 (bez garáže) ustúpené aj na uličnej fasáde, zatiaľ čo variant domu A2 (s garážou) toto ustúpenie nemá. Obe varianty sa v zástavbe radových domov navzájom striedajú, vzniká striedavý rytmus ustúpeného a neustúpeného horného podlažia, čo formuje charakteristickú siluetu a zvyšuje plasticitu základnej hmoty zástavby.

 

 

Dispozičná schéma radového domu vychádza zo základného pôdorysného tvaru štvorca s rozmerom 10,5 x 10,5 metra, rozdeleného na 6 polí (3 x 3 polia). Z tohto základného rámca sú odobraté alebo skrátené niektoré polia, čím vzniká priestor terasy či zastrešený priestor pred hlavným vstupom do domu. Schodisko, ako hlavný bod komunikačnej osnovy domu, je umiestnené do stredu dispozície. Toto sú základné princípy dispozície, ktorú dopĺňajú exteriérové priestory terasy, záhrady a predzáhrady s exteriérovým parkovaním pre dva osobné automobily.