Klient: Haus Land s. r. o.
Funkcia: Bývanie
Plocha: 30.630 m²
Miesto: Sereď, polyfunkčná zóna Prúdy
Rok: 2022 – 2023
Rozsah: EIA, Štúdia a DÚR
Vizualizácie: Mgr. art. Ján Malík

Bývanie, ako hlavná funkcia urbanistického bloku, je navrhnuté vo forme deviatich samostatne stojacich budov, označených ako bytové alebo polyfunkčné domy E až M. Priestory medzi domami tvoria verejné alebo poloverejné, spevnené a nespevnené plochy so vzrastlou zeleňou, doplnené rozličnými funkciami, ktoré slúžia pre oddych a sociálny kontakt obyvateľov bytových domov. Polyfunkčné domy E, F a G sú z pohľadu urbanistickej kompozície situované tak, aby medzi sebou vytvorili priestor námestia, lemovaného obchodnými prevádzkami, ktoré bude tvoriť lokálne centrum pre celú polyfunkčnú zónu Prúdy a priľahlé obytné štvrte.

Polyfunkčné domy E, F a G sú navrhnuté ako 5-podlažné objekty s hlavnou funkciou bývania a s obchodnými prevádzkami občianskej vybavenosti v parteri. Byty zaberajú 2. – 5. nadzemné podlažie. Tieto tri domy sú prepojené spoločným podzemným podlažím, v ktorom sa nachádza parkovacia garáž a pivnice pre majiteľov bytov. Ostatné navrhované domy, označené ako H až M, tvoria samostatne stojace bytové domy, výlučne s funkciou bývania. Domy majú 5 nadzemných podlaží s tým, že piate podlažie je ustúpené. Prízemia sú zvýšené nad okolitý terén a pod objektami sa nachádzajú otvorené polo zapustené parkovacie garáže a pivnice pre majiteľov bytov. Celkový počet bytov v navrhovanej obytnej zóne je 235 bytov.

FUNKČNÉ VYUŽITIE

Návrh kladie dôraz na funkčné využitie priestorov medzi bytovými a polyfunkčnými domami, pričom funkcie sa menia podľa polohy v rámci obytného súboru. Na dohľad od priľahlého Nákupného centra a v nadväznosti na parter domu F je umiestnený Park (1) s terénnymi vlnami, so zeleňou a sedením. Medzi polyfunkčnými domami E, F a G vzniká Námestie (2) s terasou kaviarne, terénnymi úpravami, stromami, lavičkami, šachovými stolíkmi a fontánou, obklopené obchodnými prevádzkami v parteri domov. Na opačnej strane cesty je navrhnutý oplotený Výbeh pre psov (3) doplnený prekážkami pre výcvik psov a lavičkami. Vonkajšia Fitness zóna (4) pre rekreačné športové aktivity je umiestnená v poloverejnom priestore medzi domami G, H a I. Záhony na pestovanie s posedením (5) a Detské ihriská (6) pre obyvateľov sú situované v poloverejných dvoroch medzi bytovými domami bez funkčného parteru. Dôležité je, aby aktivity pokryli všetky vekové kategórie a rovnomerne pokryli riešené územie.

VEREJNÉ PRIESTORY

Polyfunkčné domy so živým parterom, obchodmi a dvoma gastro prevádzkami sú umiestnené v centrálnej časti zóny. Tvoria lokálne centrum občianskej vybavenosti pre Obytný súbor aj širšie okolie Polyfunkčnej zóny Prúdy. Obchodné prevádzky sú dobre viditeľné od priľahlého parkoviska Nákupného centra a v priehľade od hlavnej Šulekovskej cesty. Kaviareň a bistro majú priečelie aj vonkajšie terasy so sedením situované smerom k Nákupnému centru. Kaviareň predpokladá realizáciu pergoly v kontakte s Parkom a zároveň ťaží z nárožnej polohy na Námestí. Vybavenosť je dopravne aj pešo priamo prístupná z parkoviska Nákupného centra. Námestie lemuje obslužná cesta, ktorá má dopravu v tejto časti spomalenú svojím pôdorysným tvarom, zvýšeným spomaľovacím ostrovčekom a povrchom vozovky. Umožňuje tak bezpečný prechod pre peších na opačnú stranu cesty k výbehu pre psy.

KONCEPT DOPRAVY

Polyfunkčný súbor potrebuje pre svoje fungovanie celkovo 361 parkovacích miest. Väčšina z týchto miest (201) bude skrytá v podzemnej garáži polyfunkčných domov E, F a G (97) a v polo zapustených otvorených parkovacích podlažiach bytových domov H až M (104). Ostatné parkovacie miesta (160) budú v exteriéri na teréne, priľahlé k obslužnej ceste. Z hľadiska dopravnej infraštruktúry je potrebné dobudovať najmä centrálnu obslužnú cestu, ktorá spája parkovisko Nákupného centra a hlavnú severo – južnú zbernú cestu Polyfunkčnej zóny Prúdy. Navrhovaná cesta má v polohe pri Námestí navrhnutý spomaľovací prvok dopravy – pôdorysné zaoblenie, zvýšenie zaoblenej časti cesty (spomaľovací ostrovček) a zmenu povrchu vozovky na dlažbu. Cieľom je spomaliť autá a zvýšiť bezpečnosť chodcov v tejto exponovanej časti zóny. Verejný priestor v okolí bytových domov je vybavený infraštruktúrou pre cyklistov.

KONCEPT ZELENE

Zeleň v obytnom súbore je rozdelená podľa prístupnosti na verejnú / poloverejnú a súkromnú. Verejnú a poloverejnú zeleň tvoria trávnaté a iné nespevnené plochy, záhony, kríky a stromy, ktoré pokrývajú plochy medzi bytovými domami. Najviac exponovanými verejnými priestormi budú Park, centrálne Námestie a Výbeh pre psy v okolí polyfunkčných domov E, F a G. Stromy v týchto miestach eliminujú efekt „tepelného ostrova“ tým, že zabraňujú prehrievaniu spevnených plôch. V Parku je navrhnutá geometricky pravidelná výsadba stromov v pôdorysnej mriežke 3 x 4 rady. Popri severo – južnej hlavnej obslužnej ceste je navrhnuté stromoradie na optické oddelenie obytného súboru od priľahlej zástavby rodinných domov. Súkromnú zeleň tvoria záhradky na vyvýšených terasách bytových domov, ktoré patria bytom na prízemí. Špecifickou formou zelene sú vegetačné strechy domov E, F a G. Zeleň pokrýva 52 % celého územia.