Spolupráca: Radoslava Lesná, Viktória Tejová
Plocha: 299 m²
Miesto: Región Orava
Rok: 2019 – 2022
Rozsah: Štúdia, Projekt stavby a interiéru
Foto: Nora & Jakub Čaprnka
Ocenenie: Drevostavba roka 2022

Ambíciou celkovej koncepcie bolo previazať, fyzicky aj vizuálne, navrhovanú architektúru s okolitou prírodou. Rešpektuje miesto v ktorom vzniká, jeho prírodné aj kultúrne danosti; rešpektuje morfológiu terénu a tiež miestne stavebné a materiálové tradície. Stavba má tri nadzemné podlažia a je čiastočne zapustená do terénu. Každé podlažie je výškovo „nasadené“ na úroveň priľahlého terénu. Suterén s garážou je na úrovni prístupovej cesty, prízemie je osadené na existujúcu terénnu „terasu“ v strednej časti pozemku a najvyššie podlažie je svojou severozápadnou fasádou v kontakte s terénom „za domom“. Strecha objektu je pultová, pričom jej sklon kopíruje sklon okolitého terénu.

Koncepcia pôdorysu vychádza zo štíhleho obdĺžnika, ktorý je svojou pozdĺžnou osou orientovaný kolmo na vrstevnice svahu. Následne bola jedna z jeho dlhších strán od tejto osi odklonená tak, aby smerovala na juh. Tak vznikol klinovitý pôdorysný tvar, resp. tvar písmena „V“. Posledným krokom bolo vloženie átria do ťažiska dispozície, cez ktoré sa objekt otvára do okolitej prírody. Konštrukčné a materiálové riešenie stavby nadväzuje na lokálne stavebné tradície. Využíva pritom masívne drevo; jednak ako nosnú konštrukciu (CLT), viditeľnú v interiéri, a tiež v podobe obkladu fasády ako kľúčového materiálu, ktorý architektúre dáva výraz aj detail. Strecha je plechová, podobne ako na väčšine domov v tejto oblasti Oravy.