DAN | Dom s patiom
Dolná Streda, 2013

Investor požadoval „introvertný“ typ domu, avšak malá šírka pozemku nedovoľovala navrhnúť "klasický átriový dom". Návrh predstavuje pôdorysnú kompozíciu piatich jednotraktových objemov, ktoré sú nepravidelne zoradené okolo centrálnej komunikačnej osi. Jednotlivé objemy majú rozličné rozmery a sú navzájom poposúvané, čím vyvárajú na pozemku viacero exteriérových priestorov. Tieto priestory disponujú rôznou mierou vizuálnej intimity, priestorovej uzavretosti - otvorenosti a tým ponúkajú rozmanité možnosti využitia. Tak vznikol priestor čiastočne prestrešenej terasy, otvorený hlavný dvor a malé vnútorné patio. Členitá pôdorysná kompozícia piatich kubusov funguje aj smerom dovnútra; každý objem predstavuje samostatný funkčný úsek domu. Základný princíp radenia jednotlivých hmôt za sebou pôsobí prvoplánovo jednoducho, ale nakoniec vytvára pomerne bohaté spektrum fasádnych kompozícií pri pohľade z jednotlivých exteriérových priestorov.


späť ↵